ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128673

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведе информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

Населено място

Дата

Начален час

Място на провеждане

град Приморско

31.10.2017 г.

14.00

Община Приморско

град Созопол

02.11.2017 г.

14.00

Читалище „Отец Паисий“

град Царево

03.11.2017 г.

14.00

Читалище „Георги Кондолов“

 

 

 

 

 

Информационните срещи са свързани с консултиране на местната общност относно изготвянето на СВОМР по следните теми:

  • Представяне на междинните резултати в процеса на планиране и подготовка за управление и реализиране на стратегията

  • Запознаване и обсъждане на първоначалния вариант на стратегията за ВОМР  и  съответствието  с идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди

  • Обсъждане на стратегическата рамка по Стратегията за ВОМР на МИРГ – ясна структура на приоритетите, разписани цели, дейности и измерими индикатори за всеки приоритет

  • План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на поставените цели

  • Финансов план на стратегията

  • Интегриран и иновативен характер на стратегията за ВОМР

  • Информация във връзка с искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационното събитие.

За допълнителна информация:

Димо Димов – Координатор по проекта

GSM:0889 305 503,

  www.flag-pst.org , e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.