ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154748

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта

        МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

      Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), правилното му разбиране и прилагане, на 03.10.2017 г. в Община  Созопол и Община  Приморско, се проведоха информационни срещи /семинари. Водещи на срещите бяха Димо Димов – координатор  по проекта и Марина Долева – представител на „Алгоритъм консулт“ ЕООД.

 

      Акцентът в дневния ред на семинарите бе подхода ВОМР и идентифициране на потребностите на рибарската общност на територията на МИРГ“Приморско-Созопол-Царево“.

     Участниците се запознаха с възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“. Основните предимства на подхода са:

        ВОМР осигурява водеща роля на хората, които са изправени пред определена нужда или предизвикателство. Стратегиите се разработват и проектите се избират от местните субекти. Това е най-силно отличаващата се характеристика на ВОМР и неговото най-голямо преимущество.Включването на хората като активни партньори и „двигатели“ за местно развитие носи редица важни ползи:

  • Хората са овластени да станат част от решението

  • Техният пряк опит може да помогне за по-доброто адаптиране на политиките към реалните потребности и възможности

-Участието им в процеса увеличава техния капацитет да действат и предприемат конструктивни инициативи

-Това на свой ред насърчава чувство за местна идентичност и гордост, както и усещане за собственост и отговорност за дейностите

-Участието наравно с другите партньори изгражда мостове и доверие между хората, частните предприятия, публичните институции и браншовите групи по интереси.

      Сдружение „Местна Инициативна Рибарска Група Приморско-Созопол-Царево“ е отговорна за разработването на стратегия за развитие на местната рибарска територия в обхвата на общините Приморско, Созопол и Царево. Стратегията трябва да съдържа конкретните потребности и нужди на местната рибарска общност, което да послужи за определяне на възможностите за развитие на рибарската територия. Това е постижимо единствено с активното участие на заинтересованите страни, т.е. всички институции, организации, групи и индивиди, които са оказвали, оказват и могат да оказват (положително или отрицателно) влияние върху развитието на територията на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

       С реализацията на проекта се увеличава участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежния рибарски район и се гарантира пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлага ВОМР.

       Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесе за изготвяне на стратегия за ВОМР, която води до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в рибарската общност, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

       Участниците в семинарите активно се включиха в дискусията относно възможностите  и визията за развитието на рибарската територия.