ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128674

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

          МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) при подготовката на Местната стратегия за развитие (МСР), проведе две информационни конференции в Община Царево на 04.10.2017 г. и в Община Созопол на 05.10.2017 г.

         Целта на конференциите бе да се запознаят присъстващите с основните аспекти на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), като ключов елемент за подготовката на висококачествена стратегия на МИРГ. Да се обсъдят потребностите на територията, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на рибарската територия, осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията. Въвличане на местната общност в процеса на планиране, чрез участие на представители на публичния, частния и граждански сектор.