ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154747

Посетители онлайн

В момента има 2 посетителя в сайта

      Съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017г., Сдружение „Местна Инициативна Рибарска Група Приморско-Созопол-Царево“ е отговорна за разработването на стратегия за развитие на местната рибарска територия в обхвата на общините Приморско, Созопол и Царево. Стратегията трябва да отразява конкретните потребности и нужди на местната рибарска общност, което да послужи за определяне на възможностите за развитие на рибарската територия.

      За целта МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ организира на 11.10.2017 г. в град Приморско и на 12.10.2017 г. в град Царево, еднодневно обучение на местни лидери. Обучението се проведе под ръководството на г-н Миладин Миладинов – представител на „Алгоритъм консулт“ ЕООД.

     Участниците се запознаха с възможностите за прилагане на подхода ВОМР в рамките на „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“.

     При обучението фокуса бе насочен към ролята и значението на местните лидери при подготовката  МСР.

Новият програмен период предоставя нови възможности и предизвикателства към Местните инициативни рибарски групи. „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е един от подходите, чрез които Европейските структурни фондове финансират интегрираното териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020 г. ВОМР е подход, насочен към създаване на заетост чрез използване на местния потенциал, подобряване качеството на живот и ускоряване развитието на местните общности в рибарските райони.

   Стратегията за ВОМР следва да допринася за постигане на специфичните за ПМДР цели:

- добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури

- подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури

- подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата

- насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство

- засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности

Местните лидери имат ключова роля в ангажирането на заинтересованите страни на МИРГ, като:

-Въвличане на местната общност в процеса по подготовка на стратегията

-Информиране и подготовка на местната общност за процеса по планиране, управление и реализиране на стратегията за развитие на рибарската територия

-Осигуряване на публичност и прозрачност на процеса на подготовка на стратегията

-Въвличане на местната общност в процеса на проучване и SWOT анализ на територията

-Въвличане на местната общност в процеса на консултиране на проекта на стратегия

-Въвличане на местната общност в процеса на съвместно вземане на решение за одобрение на стратегията.

След презентацията присъстващите се включиха активно в дискусията за ролята и участието на местните лидери при изготвяне на стратегията за ВОМР.