ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154746

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта

      МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

      Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), на 31.10.2017 г. в Община  Приморско, на 02.11. 2017 г. в Община Созопол и на 03.11.2017г. в Община  Царево, се проведоха информационни срещи свързани с консултиране на местната общност.

      Водещ на срещите бе Димо Димов – координатор  на  проекта.

      Срещите имаха за цел да представят междинните резултати от планираната подготовка за управление и реализиране на стратегията. Представен бе за обсъждане и мнения първоначалния вариант на Стратегията за ВОМР, проучванията и анализа на територията, резултатите от обработката на анкетните карти. Даде се възможност за обсъждане стратегическата рамка по Стратегията за ВОМР на МИРГ – структура на приоритетите, разписани цели, дейности и измерими индикатори за всеки приоритет, план за действие за постигане на поставените цели, бюджет и неговото разпределение по мерки и години.

     Участниците в срещите се включиха активно в дискусията.