ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154751

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ – е  Бенефициент по проект за подготвителни дейности по Подмярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  от  Програмата за морско дело и рибарство” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-11/27.06.2017 г.

Във връзка с изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), на 04.11.2017 г. в Община  Приморско, на 05.11. 2017 г. в Община Созопол и на 06.11.2017г. в Община  Царево, се проведоха обществени обсъждания на разработената стратегия за ВОМР на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“.

Водещ на срещите бе Димо Димов – координатор  на  проекта.

 Срещите имаха за цел да се извърши общестено обсъждане на разработената стратегия и одобрение от представители на сектор рибарство и аквакултури, чрез представители на публичния, частния и граждански сектор.

На 07.11.2017  г. се проведе в гр. Приморско, Общо събрание на МИРГ“Приморско-Созопол-Царево“, на което върховния управляващ орган на Дружеството, прие единодушно сратегията за ВОМР.