ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154746

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта

 

 


Покана за предоставяне на оферта за производство на филм HD формат за нуждите на МИРГ.


Приложенията ѝ, могат да бъдат изтеглени по долу.

 

Протокол от 27.10.2015г.


 


 

Публична покана


Утвърдена документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП

 

 

Заповед № 22/09.05.2013 г.; Заповед № 23/ 09.05.2013 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (съдържание на документация.doc)Документация за участие в обществена поръчка [Съдържание на документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП]214 Kb

ПОКАНА

за предоставяне на оферта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обществена поръчка с предмет:Изработка на методология, процедури за прием и оценка на проекти, изработка на Контролни листа, формуляри и инструкции и указания за попълването им на „МИРГ ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО””

Ви отправяме покана за представяне на оферта със следните изисквания:

Офертата следва да бъде съобразена с Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г., както и информация по елементи, формираща цената (“брой експерти“, умножено по „прогнзони часове“, умножено по „цена за един час“ и т.н., е равно на„ цена“).

Офертата се подава в офиса на „МИРГ Приморско – Созопол – Царево“ - гр Приморско, ул. „Ропотамо”, № 50, ет. 2, стая № 206 до 17:00 часа на 20.08.2012 г. Допълнителна информация може да получите от Димо Димов – Управител на „МИРГ Приморско – Созопол – Царево“, тел: 0889305503.

ЗАПОВЕД № 1 на Председателя на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"

Приложения към настоящата покана:

  1. Образец на оферта
  2. Техническо задание