ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 128669

Посетители онлайн

В момента има 5 посетителя в сайта

     На 15 май 2014 г. в МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ е подадено проектно предложение по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“:

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201431/044;
 • Наименование на проекта - “Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на община Приморско“
 • КандидатОбщина Приморско;
 • Обща стойност на проекта – 200 907 лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 200 907 лева (100 %);
 • Място на извършване на дейносттаОбщина Приморско. 

      При реализация на проекта ще бъде изградена сестема от 39 камери за виденаблюдение  на територията на всички населени места в община Приморско - гр. Приморско, гр. Китен, с. Веселие, с. Ясна Поляна, с. Ново Паничарево и с. Писменово. Целта на проекта е да се подобри облика на населените места в общината, като се намали риска от извършване на престъпления или нарушения на обществения ред.

     На 13 април 2014 г. в МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ постъпиха две нови проектни предложения по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".


     42-рото проектно предложение за финансиране е по мярка 1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“.

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201412/042;
 • Наименование на проекта - „Рибен фестивал“;
 • Кандидат: Сдружение „Чисто Черно Море“;
 • Обща стойност на проекта - 49 400,00 лева
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 49 400,00 лева (100 %);
 • Място на реализиране на поекта – община Царево.

      Това е второ проектно предложение на сдружението за провеждане на вече станалия традиционен рибен фестивал в Царево, след успеха на проведения миналата година проект по мярка 1.2 на Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“, финансиран на 100 % от Европейския фонд за рибарство и Бюджета на Р. България.

       Целта на проекта е да промотира региона на община Царево като морска община с дългогодишни рибарски традиции и умения на населението.


       43-тото проектно предложение за финансиране е по мярка 2.2Развитие на туристически атракции“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“:

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201422/043;
 • Наименование на проекта - „Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции“;
 • Кандидат – Сдружение „Черно море-Странджа”;
 • Обща стойност на проекта – 851 749,00лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 586 749,00лева (68,89 %);
 • Място на извършване на дейността – Община Созопол.

       Проектното предложение предвижда да се реновира сграда в УПИ XIX-157, квартал 16, от плана на град Созопол. След реализацията на проекта обекта ще функционира като център за изкуство, местни занаяти и традиции, който ще представя културното, историческото и природното наследство на територията на общините Созопол, Приморско и Царево (Рибарска област Созопол – Приморско – Царево). Предвижда се на втория етаж от сградата да се обособи постоянна художествена експозиция представяща колекция от църковни и битови икони.


     На 30 април 2014 г. в МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ е подадено проектно предложение по мярка 2.2 „Развитие на туристически атракции“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“:

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201422/041;
 • Наименование на проекта - Реконструкция и ремонт на сградата на Народно читалище „Отец Паисий - 1927“
 • КандидатОбщина Приморско;
 • Обща стойност на проекта – 328 403,13 лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 328 403,13 лева (100 %);
 • Място на извършване на дейността – с. Ново Паничарево, Община Приморско.

     При реализацията на проекта ще бъде обновена сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“ в с. Ново Паничарево, община Приморско.

     Целта на община Приморско е да се подобрят условията за живот, достъпа на населението до основни социални и културни мероприятия и възможностите за културно развитие на местните жители както и да се подобри облика на населеното място.

     Част от дейностите по проекта са ремонт на покрива; цялостна подмяна на дъсчената обшивка; препокриване с керемиди; подмяна на дограма; изолация на всички фасадни стени; цялостен вътрешен ремонт; изграждане на рампа за инвалиди, за по-лесен достъп на хора с увреждания; публичност и други.

 

      На 25 април 2014 г. в МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ е подадено проектно предложение по мярка 1.2 „Поддържане на производствения сектор за аквакултури чрез развитие на маркетингова стратегия и реклама“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“:

 

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201412/040;
 • Наименование на проекта - „Рибарска област Приморско – Созопол – Царево – привлекателно място за живот и инвестиции“;
 • Кандидат – Сдружение „Асоциация на докторантите в България”;
 • Обща стойност на проекта – 48 331,52 лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 48 331,52  лева (100 %);
 • Място на извършване на дейността – територията на общините Созопол, Приморско и Царево.

 

      Основната цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на рибарска област Созопол-Приморско-Царево чрез промотиране на територията като производител на рибни продукти и аквакултура.

 

      Проектното предложение предвижда серия от дейности за проучване и съставяне на профил на региона; провеждане на семинар; популяризация и др., които ще бъдат реализирани на територията на рибарската област и са насочени към постигане на следните резултати - да се насочи вниманието на заинтересованите лица към възможността за разнообразяване на икономическите дейности в региона като се очертаят различни перспективи за инвестиции. След реализацията на проекта се очаква да се популяризира региона като традиционен производител на рибни продукти и аквакултура и да се привлекат нови инвестиции.

 

            На 17 април 2014 г. в МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ е подадено проектно предложение по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“:

 • Уникален номер на проекта (УНП) - BG-PST 201431/039;
 • Наименование на проекта - „Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол – Културен център в археологически резерват „Античния град Аполония“;
 • Кандидат – Фондация „Созопол” – Клон „Созопол”;
 • Обща стойност на проекта – 656 021,05 лева;
 • Размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства – 586 639,58 лева (89,42 %);
 • Място на извършване на дейността – Община Созопол.

      При реализацията на проектното предложение ще се консервира, реставрира, адаприта и социализира сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол, като същата ще се превърне в културен център в археологически резерват „Античния град Аполония“. Предвижда се центърът да предлага информация и допълнителни услуги /провеждане на специализирани форуми, творчески школи, изложби, пленери, конференции, обучения на ученици, студенти и възрастни и др./ за богатото културно-историческо и природно наследство на теротирията на Рибарската област (района на общините Созопол, Приморско и Царево).

      Целта на проекта е да се създадат условия за устойчиво икономическо, социално и културно развитите и повишаване качеството на живот на хората в обхвата на Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево”.