МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че считано от 28.04.2015 г. е в сила шеста по ред актуализация на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

        Съгласно протокол от проведено на 28.04.2015 г. заседание на Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" е одобрена актуализация на бюджета на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за пероида 2011 - 2013 г., съгласно която неусвоените към 28.04.2015 г. средства по мярка 2.2 в размер на 1 372,52 лв. и по мярка 3.2 в размер на 20 082,15 лв., както и 3 483,45 лв. от бюджета на мярка 4.1 се прехвърлят към мярка 3.1 от Стратегията на МИРГ. В тази връзка е извършено изменение и допълнение на таблицата в точка 4 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г.

        Актуалната стратегия както и направените промени можете да изтеглите от прикачените файлове към статията.