До членовете на ОС на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево"

 

П О К А Н А

  

На основание чл. 44 от Устава на Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ по инициатива на УС, на 16 януари 2017 година, от 15.00 часа в сградата на Община Приморско, Заседателна зала на Общински съвет ще се проведе Общо събрание  при следния:

 ДНЕВЕН РЕД

 

1.     Отчет за работата на МИРГ за 2016г.

2.     Предложение за актуализация на Устава на МИРГ“Приморско-Созопол-Царево“.

3.     Допълване състава на УС.

4.     Разни.

 Присъствието Ви е задължително!

При невъзможност да присъствате, може да упълномощите друг член на Сдружението. Съгласно чл. 46, ал. 3, всеки член на Сдружението, може да представлява не повече от един неприсъстващ член, на основание писмено пълномощно, в което изрично е посочено гласуването по точките от дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

гр. Приморско                                                             Председател на УС:

14.12.2016г.                                                                                                 / Катя Стоянова/

 

Материали може да откриете в прикрепените файлове към статията, както и в офиса на МИРГ.